مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
• مقالاتی در این مجله مورد پذیرش قرار می‌گیرند که به یکی از انواع زیر نگاشته شده باشند:
مقالات اصیل پژوهشی (Original article)
مقالات مروری (Review article)
 نامه کوتاه (Short communication)
نامه به سردبیر (Letter to editor)
 مطالعات موردی (Case studies)
هیأت سردبیری در پذیرش، ویرایش (با کسب اجازه از نویسندگان) و یا رد مقاله آزاد است.
 • ارسال مقاله: نویسندگان بایستی مقاله خود را به صورت الکترونیک در تارنمای مجله (http://jms.kmu.ac.ir) بارگذاری کنند. ارسال مقاله بایستی در دو فایل جداگانه (فایل اول با اسم و مشخصات نویسندگان و فایل دوم بدون نام و مشخصات نویسندگان) ارسال شود. به علاوه فرم اظهار‌نامه‌ی امضاء شده توسط تمامی نویسندگان (قابل دستیابی از تارنمای مجله) برای هر مقاله بایستی تهیه و ارسال شود.
• لازم است متن مقاله با ذکر نام فایل در نرم‌افزار Word 2007 و به‌صورت Single space و با حاشیه‌های مشخص از اطراف تایپ شده باشند. عکس‌ها با فرمت JPEG یا GIF باشند تا واضح‌ترین تصویر را در نسخه‌ی تارنمای مقاله داشته باشند.
• مقاله نباید قبلاً در یکی از نشریات کشور به چاپ رسیده یا همزمان برای مجلات دیگر ارسال شده باشد و لازم است نویسندگان مقاله در نامه درخواست چاپ، این مورد را درج نمایند.
 • مجله آماده دریافت و بررسی مقالات مروری نیز می‌باشد. مقالات مروری از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که در زمینه مقاله ارسالی، حداقل دو مقاله اصیل در مجلات معتبر چاپ کرده باشند.
 • مقالات بایستی حاوی بخش‌های مجزای زیر باشد: صفحه‌ی عنوان، چکیده، مقدمه، روش کار، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی، منابع، عنوان و چکیده‌ی انگلیسی. مقاله‌ی ارسال شده نباید از 7 صفحه‌ی تایپ شده (فارسی با فونتBMitra ، سایز 12 و انگلیسی با فونت Times New Roman، سایز 10 - Single space) بیشتر باشد (شامل متن، منابع، شکل و جدول). گزارشات موردی بهتر است بیش از 5 صفحه نباشند و تعداد صفحات مقالات مروری بیشتر از 10 صفحه نباشد.
 • صفحه‌ی عنوان بایستی شامل عنوان مقاله، نام و نام‌خانوادگی کامل، آخرین مدرک تحصیلی و وابستگی دانشگاهی نویسندگان، به همراه نشانی دقیق پستی، آدرس الکترونیک، تلفن و نمابر نویسنده‌ی مسؤول باشد.
چکیده فارسی: به‌طور ساختار یافته شامل قسمت‌‌های مقدمه، روش‌کار، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و گل‌واژگان (بین 3 تا 5 کلمه) و در محدوده‌ی 150 تا 250 کلمه تنظیم شود. برای انتخاب گل‌واژگان از لیست Mesh ایندکس مدیکوس استفاده شود (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) نویسندگان بایستی توجه کنند که چکیده به درستی محتوای اصلی مقاله را در برگیرد.
 • چکیده انگلیسی: مقاله شامل عنوان انگلیسی، نام و نام‌خانوادگی نویسندگان (آخرین مدرک تحصیلی)، وابستگی دانشگاهی نویسندگان، چکیده مقاله، گل واژگان و نشانی دقیق پستی، آدرس الکترونیک، تلفن و نمابر نویسنده‌ی مسؤول باشد. اطلاعات ارائه شده در این صفحه مطابق با اطلاعات صفحه عنوان فارسی باشد. تبصره: مقالات مروری و مطالعات موردی می‌توانند چکیده‌ی غیرساختار یافته‌ای شامل 200-150 کلمه داشته باشند.
 • مقدمه باید حاوی اهمیت موضوع و هدف پژوهش باشد. در این بخش نیازی به تفصیل موضوع پژوهش و یا ارائه داده‌ها و نتیجه‌گیری پژوهش نیست.
 • روش کار: بایستی حاوی روش دقیق پژوهش، مشاهده یا آزمایش باشد. اگر از وسیله‌ای استفاده شده است، لازم است نام و آدرس سازنده در پرانتز ذکر شود. اگر از روش مشخصی استفاده شده است، لازم است منبع مورد استفاده ذکر شود. در غیر این صورت لازم است روش اجرا به حدی به روشنی بیان شود که قابل تکرار توسط پژوهشگران دیگر باشد. اگر از دارویی استفاده شده است، نام ژنریک، میزان و راه استفاده بایستی ذکر شود. روش‌های آماری و نرم‌افزار استفاده شده برای تحلیل داده‌ها بایستی ذکر شوند.
یافته‌ها: باید در قالب متن، جداول، نمودارها و عکس‌ها به روشنی بیان شود. لازم نیست همه‌ی یافته‌ها در قالب متن آورده شوند. به جای آن می‌توان به جدول مربوط ارجاع داد. مقالات طولانی ممکن است نیاز به زیربخش‌هایی داشته باشد (به خصوص در بخش یافته‌ها و نتیجه‌گیری) تا متن را واضح‌تر نماید.
بحث: باید حاوی یافته‌های جدید و مهم تحقیق و مقایسه آن‌ها با نتایج پژوهش‌های مرتبط دیگر و دلایل مشابهت و یا اختلاف در نتایج باشد. از تکرار بخش یافته‌ها در این بخش خودداری گردد. محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم‌ پذیر بودن آن باید مورد توجه قرار گیرد.
• نتیجه‌گیری باید حاوی جنبه‌های مهم و جدید پژوهش و نتیجه‌گیری حاصل از آن باشد. پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بعدی در این بخش قابل طرح است.
تشکر و قدردانی: در این بخش می‌توان از افراد و یا سازمان‌های همکار در پژوهش که در معیار نویسنده‌ی مقاله قرار نمی‌گیرند قدردانی کرد. این موضوع شامل همه‌ی افرادی است که هرگونه کمک فنی و یا مشارکت در نوشتن متن مقاله داشته‌اند و یا مدیر گروهی که پشتیبانی عمومی داشته است. پشتیبانی مالی، مواد و وسایل نیز بایستی ذکر شوند.
 • جداول و اشکال: در مجموع نباید بیش از 6 عدد باشند. جداول را به شکل عکس ارسال نکنید. عنوان جدول بالای آن قرار گیرد و هرگونه توضیحی در پایین جدول بیاید. شکل‌ها بایستی از کیفیت بالای تصویری برخوردار باشند. عناوین شکل زیر آنها قرار می‌گیرد. داده‌ها نباید همزمان در متن، جدول و شکل بیایند (اعداد و نوشته‌های داخل جدول و نمودار به فارسی باشد).
منابع: باید برای هر مقاله‌ی ارسال شده منابع به روز ارائه شوند. مسؤولیت صحت منابع با نویسندگان مقاله است. برای کاهش خطا، بهتر است نویسندگان، خوانندگان را به متون اصلی ارجاع دهند. منابع بر اساس ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند و در انتها به ترتیب شماره‌های ذکر شده در متن فهرست شوند. تمامی منابع شامل منابع فارسی زبان نیز در فهرست منابع، به انگلیسی نوشته شوند. لطفاً نام 6 نویسنده‌ی اول مقاله را در منابع درج نمایید و برای بقیه از “et al.” استفاده کنید. نحوه نگارش انواع منابع اعم از مقاله یا کتاب به شرح ذیل است:
مقاله:
Surnames and initials of the first six authors followed by et al. Title of manuscript. Name of journal (abbreviated according to PubMed) Year; Vol‌ (no): Page
مثال: Seeff LB, Buskell-Bales Z, Wrught EC, Jackson B, Morris J, Kasseen K, et al. Long term mortality after transfusion associated non A, non B hepatitis. The National Heart, Lung and Blood Institute study group. N Engl J Med 1992; 27: 1906-11.
کتاب:
Surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.
 مثال: Kates M. Techniques of Lipidology. 2nd ed. New York: Elsevier; 1992: 172-5.

 • فصلی از یک کتاب:
Surname and initials of the author(s) of the chapter. Title of the chapter. In: surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.
مثال: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995: 465-78.

مقاله‌ی ارائه شده در کنفرانس:

 Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. Proceedings of the 7th world congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. 1992: 1561-5.

 • گزارش:
Surname and initials of the author(s) of the report. Title of the report. The name of the organization to which the report is written: country, city. Year: Pages. Author (s). Title of the report. A report to x: Country, City. Year: pages.

موضوعات نقل شده از اینترنت:
Author (s). Title. [cited 2001 Mar 8]. Available from: http://....

پایان‌نامه
 Surname and initials of the author(s) of the thesis. (dissertation). Title of the Thesis. City: University; Year: pages.
توجه: اگر مقاله‌ای به زبان دیگری غیر از انگلیسی نگاشته شده است، لازم است زبان اصلی مقاله در انتها در داخل پرانتز بیاید. مثالی از یک مقاله فارسی
 Nedjat S, Majdzadeh R, Rashidian A. Admission of medical students from bachelor’s degree: why?. Hakim Research Journal 2007; 10(2): 1-7 (in persian).
 مثالی از یک کتاب که به فارسی ترجمه شده است و از نسخه فارسی آن در مقاله استفاده شده است:
Bagherloo S. End of Traditional Marketing Area. (Translation). Zimen S, ed. 2nd ed. Tehran: Mobaleghan Publication; 2004: 49-50.(in Persian)
 بقیه موارد رفرنس‌نویسی بایستی مطابق اصول نگارش منابع ونکوور باشد.
غلط‌ گیری: یک فایل الکترونیک قبل از چاپ مقاله به نویسنده‌ی مسؤول ارسال می‌شود تا اشتباهات احتمالی را اصلاح نماید. اصلاحات بایستی به روشنی یادداشت شده و در اسرع وقت به دفتر مجله ایمیل شوند.
اختصارات و نشانه‌ها: فقط از اختصارات قراردادی استاندارد استفاده کنید. از نوشتن کلمات اختصاری در عنوان و چکیده خودداری نمایید. اصطلاح کامل اختصارات استفاده شده در اولین بار استفاده در متن بایستی آورده شود، مگر این که یک استاندارد اندازه‌گیری باشد.
راهنماهای اخلاقی: ملاحظات اخلاقی بایستی در قسمت روش کار آورده شود: 1) لطفاً مشخص کنید که رضایت آگاهانه از تمامی شرکت‌کنندگان در پژوهش و یا در صورتی که شرکت‌کنندگان کودک هستند از والدین یا سرپرست قانونی آنها گرفته شده است. نام مؤسسه‌ای که پژوهش را به لحاظ اخلاقی تصویب کرده است آورده شود؛ 2) در متن مشخص نمایید که برای حفظ و نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی از راهنماهای مؤسسه ملی سلامت و یا راهنماهای مؤسسه خودتان استفاده می‌کنید. توجه کنید که ارائه مجوز از کمیته‌ی اخلاق زیستی برای کارآزمایی‌های بالینی یا مطالعات مشابه ضروری است.
 • پشتیبانی مالی: در صورت پشتیبانی مالی از پژوهش لازم است نام مؤسسه و یا سازمان پشتیبانی‌کننده و شماره‌ی طرح در انتهای متن مقاله آورده شود.
 • تعارض منافع: نویسندگان بایستی هرگونه کمک مالی دریافتی و تعارض منافع احتمالی را گزارش کنند. گزارش تعارض منافع موجب رد مقاله نمی‌شود، ولی ما مایل هستیم از آن آگاه باشیم.
 • هزینه‌ی چاپ: این مجله هیچ هزینه‌ای بابت چاپ مقاله دریافت نمی‌کند.
 • حقوق معنوی: تمام محتوای این مجله تحت حقوق معنوی بین‌المللی قرار دارد. این مجله برای استفاده‌ی غیرتجاری شما است. کپی، توزیع، ارسال، نمایش یا چاپ محتوای مجله با کسب اجازه کتبی قابل انجام است.
 • فرایند داوری مقاله: همه‌ی مقالات محرمانه نگه داشته می‌شوند. هر مقاله‌ای توسط سه داور ناشناس که توسط هیأت تحریریه مجله مشخص می‌شوند مورد داوری قرار می‌گیرند. تصمیم مجله در پذیرش، رد و یا تغییر در مقاله در اسرع وقت به اطلاع نویسنده مسؤول رسانده می‌شود.
 • دور ریختن مدارک ارسال شده: زمانی که مقاله چاپ شد، تمامی موارد ارسالی شامل متن مقاله، اشکال و غیره بعد از شش‌ماه دور ریخته می‌شوند.

 "چک ‌لیست نهایی"
 نویسندگان بایستی مطمئن شوند که قبل از ارسال مقاله به دفتر مجله موارد زیر را رعایت کرده‌اند:
1- صفحه‌ی عنوان بایستی شامل عنوان کامل، نام نویسنده/ نویسندگان همکار، درجه تحصیلی و وابستگی دانشگاهی آن‌ها همراه با آدرس الکترونیک، تلفن و نمابر نویسنده مسؤول باشد.
 2- چکیده به‌طور ساختار یافته و حداکثر در 250 کلمه تنظیم شده باشد (به جزء مقالات مروری و مطالعات موردی که چکیده غیرساختار یافته دارند).
 3- منابع مطابق دستور نگارش منابع مجله تنظیم شده باشند.
 4- جداول، اشکال و عکس‌ها؛ عنوان و شماره داشته باشند. اطلاعات ارائه شده در متن، در جدول تکرار نشده باشند.
 5- اظهارنامه امضاء شده از طرف همه‌ی نویسندگان مقاله
 6- بیان منبع مالی و تعارض منافع در پژوهش
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی:
http://jms.kmu.ac.ir/find.php?item=1.48.15.fa
برگشت به اصل مطلب