مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: کرمان- ابتدای بلوار هفت باغ - پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- طبقه دوم
 تلفن: 03431325165
نمابر: 03431325221
پست الکترونیک:Info@jms.kmu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی:
http://jms.kmu.ac.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب