مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
هیأت تحریریه مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، رسالت خود را کمک به پیشبرد استفاده از علم مدیریت و علوم وابسته در راستای بهبود نظام سلامت می داند. از این رو این مجله می کوشد با فراهم آوردن بستر لازم برای انتشار یافته های پژوهشی در حوزه های -برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه سلامت، دانش اطلاع رسانی، پزشکی از راه دور، اقتصاد سلامت، مطالعات ارزیابی اقتصادی، فناوری اطلاعات سلامت، مدارک پزشکی، مدیریت بیمارستان، سیستم های اطلاعات سلامت، پیش بینی و ارزیابی توسعه فناوری سلامت و آینده پژوهی و آینده نگاری در سلامت شواهد لازم را برای سیاستگذاری و تصمیم گیری در این حوزه در سطح کشور فراهم آورد. گروه هدف این مجله، سیاستگذاران، برنامه ریزان و مسئولین نظام سلامت در سطوح ملی و استانی می باشند. این نشریه در این راستا اقدام به انتشار مقالات اصیل و مروری در حوزه های فوق می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی:
http://jms.kmu.ac.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب