مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضای هیات تحریریه ( به ترتیب حروف الفبا)
لیلا احمدیان، دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مریم اخوتی، دکتری تخصصی کتابداری، استادیار ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سعید اسلامی، دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی استادیار ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمد اعظمی، دکتری تخصصی کتابداری، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمدرضا امیراسماعیلی، دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محسن بارونی، دکتری تخصصی اقتصاد سلامت، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کامبیز بهاالدین بیگی، دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمدحسین بیگلو، دکتری تخصصی کتابداری، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
ابوالقاسم پوررضا، دکتری تخصصی بهداشت عمومی، استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا خواجویی، دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ایرج شریفی، دکتری تخصصی انگل شناسی، استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
علی طالبیان، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مربی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
فربد عبادی فردآذر، دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد عرب، دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
حمید مقدسی، دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوذر نخعی، دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی، استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمود نکویی مقدم، دکتری تخصصی مدیریت بهداشت، استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محسن نوکاریزی، دکتری تخصصی کتابداری، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
لیلا والی، دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی:
http://jms.kmu.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب