مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها


 تیم اجرایی مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
 مدیر مسئول: علی طالبیان
 شورای سردبیری :لیلا احمدیان، مریم اخوتی، محمد اعظمی، 
محمدرضا امیراسماعیلی، محسن بارونی، کامبیز بهاءالدینی، رضا خواجویی، علی طالبیان، محمود نکوئی مقدم، لیلا والی
مدیراجرایی: کامبیز بهاءالدین بیگی
سردبیر: مریم اخوتی


شماره شاپا:  4989-2345

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی:
http://jms.kmu.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب